KVKK Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Mesa Enerji tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin sunulması, müşteri ilişkileri yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve faaliyetlerimizden yararlanmanızı sağlamak amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve yasal merciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Mesa Enerjitarafından çeşitli kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu verilerin toplanmasının hukuki sebebi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınıza sahipsiniz. Bu kapsamda, kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK Aydınlatma Metni’nin Güncellenmesi:Mesa Enerji, bu Aydınlatma Metni’ni güncelleme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

İletişim: Kişisel verilerinizle ilgili olarak her türlü soru, görüş ve talepleriniz için Mesa Enerjiile iletişime geçebilirsiniz.